Home | Author Info. | Submission | Contact Editor | KMITL Science & Technology Journal
Journal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Journal of KMITL

ระงับการตีพิมพ์ชั่วคราว

Vol. 16 No.1 April 2008

สารบัญ

บทความวิจัย

การเฝ้าระวังการแทรกซึมของน้ำที่จะผ่านเข้าไปยังหัวต่อของโครงข่ายเส้นใยแก้ว
Monitoring of Water Diffusion into the Enclosures of Optical Fiber Network

ทวีศักดิ์ กรีโส สุวิพล สิทธิชีวภาค
Abstract | Full text (PDF)

การบำบัดไนโตรเจนในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิด
Nitrogen Treatment in Closed – System Aquaculture

กษิดิศ หนูทอง
Abstract | Full text (PDF)

ผลของเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหาร เพศ และน้ำหนักฆ่าต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร
Effects of Para Rubber Seed Kernel in Diet, Gender and Slaughter Weight on Productive Performance of Pigs

ภิราภรณ์ ทุมรัตน์ ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล
Abstract | Full text (PDF)

การศึกษากรอบสมรรถนะและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ให้บริการห้องสมุดของ
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
A Study of Competency and Development Needs of the Library Service Officer,
Central Library, King Mongkut’ s Institute of Technology Ladkrabang

มณีรัตน์ ฉัตรอุทัย
Abstract | Full text (PDF)

การแทนค่าข้อมูลที่ขาดหายเพื่อแก้ไขปัญหาความเบาบางของข้อมูลในการกรองข้อมูล แบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม
The Use of Imputation Technique for Solving Sparsity Problem in Collaborative Filtering

วงกต ศรีอุไร ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ
Abstract | Full text (PDF)

การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของข้อมูลที่มีการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน
The Coefficient of Variation Estimation of Inverse Gaussian Data

วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

Abstract | Full text (PDF)

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการควบคุมเพลี้ยไฟศัตรูบัวหลวงในสภาพแปลงปลูก
Comparative Effectiveness of Thrips Control Methods in Lotus Fields

สุกัญญา คลังสินศิริกุล สุวรินทร์ บำรุงสุข

Abstract | Full text (PDF)

วารสารฉบับย้อนหลัง

Vol. 15 No.3 December 2007
Vol. 15 No.2 August 2007

Vol. 15 No.1 April 2007
Vol. 14 No.3 December 2006

Vol. 14 No. 2 August 2006

Vol. 14 No.1 April 2006

วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบังจัดทำโดย สำนักงานบริหารการวิจัย สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์: 0-2326-4992 โทรสาร: 0-2326-4992
กำหนดออก ปีละ 3 ฉบับ เมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม ต้นฉบับจะได้รับการอ่านและเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนสามท่าน บทความที่ผ่านการอ่านจะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่าน e-journal

วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบังจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อเผยแพร่ความรู้และ ความก้าวหน้าของผลงานวิชาการแก่ผู้สนใจทั่วไป
  • เป็นสื่อกลางรายงานข่าวสารที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ
  • เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด หรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ

บรรณาธิการ

รศ. ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

น.ส.ปทุมทิพย์ สังขพันธุ์ น.ส.สุคนธ์ มาศนุ้ย

กองบรรณาธิการ

รศ. ร.อ. ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน

รศ. ดร.อภินันท์ ธนชยานนท์

รศ . ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

รศ. กุลธร เลื่อนฉวี

ผศ.ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย

 


รศ. ศักดิ์ชัย ชูโชติ

รศ. ดร.นวลพรรณ ณ ระนอง

ผศ.ดร. จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์

ผศ . กิติพงค์ มะโน

รศ. สิริภัค สระตันติ์

ผศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์


This site is maintained by King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok THAILAND.
For more information about Journal, suggestions, please contact webmaster.