ฟาร์มเพาะเลี้ยงพันธ์ไม้น้ำ อ.ปากช่อง                 จ.นครราชสีมา

ฟาร์มอยู่ที่ อ.ปากช่อง เพาะเลี้ยงพันธ์ไม้น้ำขายทั้งในและต่างประเทศ มีการปลูกทั้งในโรงเรือน Evap และโรงเรือนเปิด ระบบปลูกที่ใช้มีทั้งแบบ ปลูกในกระบะทราย แบบ DFT ในถาดสเตนเลส และราง PVC

                               

การปลูกพันธ์ไม้น้ำราคาแพงจะปลูกในโรง E-Vap ปรับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

ถาดสเตลเลส ปลูกDFT

ราง PVC สีขาวปลูกในระบบ DFT

สภาพการปลูกในโรง Evap

สภาพการปลูกในโรงเรือนเปิดในรางPVC

สภาพการปลูกในโรงเรือนเปิดในกระบะทราย