สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา : การสัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2549 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม / บรรณาธิการ อนุชาติ พวงสำลี, สิทธิพงษ
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 4th FL. Zone B
เลขเรียก : HN700.592.C6 ก525พ 2549
ผู้แต่ง : การสัมมนาวิชากา