สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การประชุมวิชาการทางการตลาดระดับชาติ ครั้งที่ 2 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง"การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน" วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมแคแสด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง = DRLE 2012
สถานที่เก็บ : งานห้องสมุดและสื่อการศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ตำแหน่งที่เก็บ : Chumporn Lib
เลขเรียก : LB1060 ก482ก 2555
ผู้แต่ง : การประชุมวิชากา