สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน / สนธยา พลศรี
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 4th FL. Zone B
เลขเรียก : HN49.C6 ส191ท
ผู้แต่ง : สนธยา พลศรี.