สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย = Advertising and sales promotion / เสรี วงษ์มณฑา
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 4th FL. Zone B
เลขเรียก : HF5821 ส929ก
ผู้แต่ง : เสรี วงษ์มณฑา.