สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

ทัศนะของผู้บริหารและครูต่อการบริหารบุคลากร โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร = Opinions of administrators and teachers towards the personel management in private vocational schools in Bangkok / กสิณ วุฒิสาขา
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Thesis, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : วพ. ก338ท 2537
ผู้แต่ง : กสิณ วุฒิสาขา.