สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การผลิตภาพยนตร์อนิเมชั่นเทคนิคการเขียนบนกระดาษเรื่อง "ทางดาบ" = Draw on paper animation "Street sword" / สถิตย์ รักญาติ
สถานที่เก็บ : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่เก็บ : Architecture Lib-Thesis
เลขเรียก : ปพ. ส184ก 2543 (นศ.407)
ผู้แต่ง : สถิตย์ รักญาติ.