สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การสร้างต้นแบบรวดเร็ว = Rapid protityping : หลักการและการประยุกต์ใช้ / สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ.
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 6th FL. Zone B
เลขเรียก : TS155.6 ส232ก
ผู้แต่ง : จุฬาลงกรณ์มหาวิ