สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

สารเคลือบผิว (สี วาร์นิช และแลกเกอร์) / อรอุษา สรวารี
สถานที่เก็บ : งานห้องสมุดและสื่อการศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ตำแหน่งที่เก็บ : Chumporn Lib
เลขเรียก : TP935.A4 อ386ส 2544
ผู้แต่ง : อรอุษา สรวารี.