สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

ประมวลประชุมวิชาการเรื่องทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 2 17-18 ธันวาคม 2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์, บรรณาธิการ
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Store, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : SH327.5 ป352 2530
ผู้แต่ง : จิรศักดิ์ ตั้งต