สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข : สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้.
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 4th FL. Zone B
เลขเรียก : DS588.S64 ส226ส
ผู้แต่ง : สภาที่ปรึกษาเสร