สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

เคมีอินทรีย์เบื้องต้น = Elementary organic chemistry CH 221 / รำไพ สิริมนกุล
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 5th FL. Zone B
เลขเรียก : QD253 ร466ค 2541
ผู้แต่ง : รำไพ สิริมนกุล.