สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

"ครู" ใหญ่ นภายน คุยเฟื่องเรื่องวัยเด็ก / ใหญ่ นภายน ; บรรณาธิการเล่ม อภิวันทน์ อุดลยพิเชฏฐ์
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 4th FL. Zone B
เลขเรียก : DS568 ห932ค
ผู้แต่ง : ใหญ่ นภายน.