สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

บุเรงนองกะยอดินนรธา : กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย / สุเนตร ชุตินธรานนท์
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 4th FL. Zone B
เลขเรียก : DS529.3 ส822บ
ผู้แต่ง : สุเนตร ชุตินธรา