สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดี / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ; บรรณาธิการ จำเนียร พลสวัสดิ์
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 4th FL. Zone B
เลขเรียก : PL4200.A6 ร556ศ
ผู้แต่ง : รื่นฤทัย สัจจพั