สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การสร้างสรรค์แม่พิมพ์เพื่องานหล่อ / สุวิทย์ วิทยาจักษุ์.
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 4th FL. Zone B
เลขเรียก : NK8491 ส881ก
ผู้แต่ง : สุวิทย์ วิทยาจั