ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่1/2563 ระดับปริญญาตรี

ภาคเรียนที่1 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 3 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.reg.kmitl.ac.th/educalendar/

การเรียนการสอน ให้ยึดตามตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 6
เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2563
คือสามารถเลือกรูปแบบการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นแบบในชั้นเรียน แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ หรือแบบผสมผสาน

เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

รวมถึงวิธีการและรูปแบบการประเมินผลใน Course Syllabus ให้นักศึกษารับทราบอย่างชัดเจน

ไฟล์แนบ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 6

 

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1313