ประกาศ และรายงานสถานการณ์ COVID-19 มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส

ประกาศ และรายงานสถานการณ์ COVID-19 

มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส  COVID-19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ออกประกาศ

เรื่อง ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยไม่นับเป็นวันลาไปแล้วนั้น

แต่เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เป็นจำนวนมาก และเชื้อโรคดังกล่าวยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

สถาบันจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากร

จึงได้ออกประกาศ และมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้

 

ประกาศสถาบัน ฉบับภาษาไทย

Important Announcement

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, KMITL

มาตรการป้องกันของสถาบัน

มาตรการช่วยเหลือ

 ข่าว Covid-19 ของ สจล.ผ่านสื่อมวลชน

 

 

 

News from : กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 9875