มติสภาสถาบัน เรื่องการสรรหาอธิการบดี

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเสนอพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 2620