กว่า 6 ทศวรรษ พัฒนาชาติ มุทิตาจิต 2562

กว่า 6 ทศวรรษ พัฒนาชาติ มุทิตาจิต 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นประธานในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2562

เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความดีงามของผู้เกษียณอายุ

ณ หอประชุมใหญ่  สจล.

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB : Activity Kmitl

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1104