ต้นแบบคอนกรีตบล็อกทนร้อนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากความร้อน คว้าเหรียญเงินนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่

“ต้นแบบคอนกรีตบล็อกทนร้อนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากความร้อน” คว้ารางวัลเหรียญเงิน นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี2562 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

“ต้นแบบคอนกรีตบล็อกทนร้อนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากความร้อน” เกิดจากการที่ทีมงานพบว่าอุตสาหกรรมในประเทศ มีการปล่อยความร้อนเหลือทิ้งออกมาเป็นจำนวนมาก โดยความร้อนที่ได้จากอุตสาหกรรมทั่วไป จะเป็นความร้อนทิ้งในรูปก๊าซไอเสีย จากหม้อไอน้ำ กังหันก๊าซ เครื่องยนต์ หรือเตาขึ้นรูปโลหะ ซึ่งความร้อนเหล่านี้สามารถนำมาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก

วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกเป็นวัสดุที่สามารถเปลี่ยนความร้อนเป็นไฟฟ้าได้โดยตรงทันทีในตัวเอง ทีมงานจึงนำวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกมาสร้างเพื่อเป็นตัวผันความร้อนให้เป็นไฟฟ้า โดยทำการออกแบบและสร้าง ต้นแบบคอนกรีตทนความร้อน ผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากความร้อน ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิระดับกลาง 200-600 องศาเซลเซียส โดยตัววัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกนั้น ได้ทำการสังเคราะห์ขึ้นเองในห้องปฏิบัติการ แล้วนำไปประกอบเข้ากับแผ่นคอนกรีตทนความร้อนที่ทำการหล่อขึ้นเอง เมื่อเกิดการส่งความร้อนจากแหล่งความร้อน ไปยังแท่งผลิตไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กที่ประกอบกับแผ่นคอนกรีตทนไฟที่ทำการหล่อขึ้นเอง สามารถผลิตไฟฟ้าขึ้นเองได้ โดยไม่ต้องใช้ระบบระบายความร้อน

ซึ่งในอนาคต ต้นแบบคอนกรีตทนความร้อนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากความร้อน สามารถนำมาประยุกต์เป็นโรงผลิตไฟฟ้าจาก ความร้อนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมทั่วไป ที่อยู่ในรูปก๊าซไอเสีย จากหม้อไอน้ำ กังหันก๊าซ เครื่องยนต์ หรือเตาขึ้นรูปโลหะ ที่อุณหภูมิระดับกลาง 200-600 องศาเซลเซียล

จากประโยชน์ที่วงการอุตสาหกรรมจะได้รับ และทำให้เกิดแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่ ๆ จึงทำให้ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต. ชัยวัฒน์ พรหมเพชร  นางสาววรรณิสา  ทองสัมฤทธิ์ นางสาวน้ำฝน อุ่นปิง  นางสาวสุนิศา คำมะโฮงนางสาวศิริพร ทิมแท้  นางสาวกาญจนาภรณ์ สุขเรือง  นางสาวธิดาทิพย์ จันทรเจริญ  โดยมีรศ.ดร. เชรษฐา รัตนพันธ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 189