นักศึกษา ว.ชุมพรคว้ารองชนะเลิศ

การแข่งขันยานยนต์ TSAE AUTO CHALLENGE 2017-2018  (FORMULA STUDENT)

ทีม TERMINAL VI จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมการแข่งขันยานยนต์ TSAE Auto Challenge 2017-2018 ( Formula Student ) ในระหว่างวันที่  19-21 มกราคม 2561 ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ จังหวัดประทุมธานี   จัดโดย สมาคมวิศวกรรม    ยานยนต์ไทย  การแข่งขันครั้งนี้ ทีม TERMINAL VI  สจล.วิทยาเขตชุมพร ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททางตรงประเทศไทย 3.93 และรางวัลที่ 5 อันดับคะแนนรวมประเทศไทย   ควบคุมทีมโดย ผศ.ปัญญา แดงวิไลลักษณ์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทีม TERMINAL VI  ประกอบไปด้วย  นายพงศธร  เพิ่มพูน นายอนุวัฒน์ สุพัฒน์แก้ว นายณิชกมล        การะกรณ์  นายชนนท์  พจนภาย์ นายพรพล สกนวุฒิ   นายเกรียงไกร จันทร์สังสา   นายศักยภาพ เด่นดี                   นายมานพ  แก้วแดง  นายภาณุพงศ์  น้อยศรีอยู่  นางสาวจุฬาลักษณ์   ซื่อตรง   นายศุภโชค  รุ่งชีวิน                นายนพคุณ  มโนอิ่ม  นายภูมิพัฒน์  พลีชมพู   นายธารินทร์   จุลเลิศ  นายพงศกร  บุญศิริกร นายศขวัฏ  ผ่าสุข   นายพงศ์ภิวัฒน์  บุญศิริกร  นายวรรณชาติ    บุดดี  นายชุติพงษ์  ชูช่วย   นายพีรวัชญ์   เจริญสุข                      ทั้งหมดเป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร

ในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อฝึกให้นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนและเพิ่มประสบการณ์ ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม นักศึกษาจะได้ทั้งประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ได้พัฒนาตนเอง ได้ร่วมการแข่งขันระดับประเทศและเป็นการจัดประกายพลังในตนเองและรุ่นน้องต่อไป

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 749