ขอเชิญร่วมเวทีสาธารณะ ผังแม่บท สจล.

ขอเชิญร่วมเวทีสาธารณะ ผังแม่บท สจล.

ขอเชิญประชาคม สจล.ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานทุกหน่วยงานโดยรอบพื้นที่สถาบัน เข้าร่วมเวทีสาธารณะ การนำเสนอร่างผังแม่บทสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 และรับฟังความคิดเห็นประชาคม เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาคม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของผังแม่บทร่วมกัน ในวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1081