01084202
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยโซลิดสเตท
Solid State DC Motor Control
   
วิชาบังคับก่อน 01082006 , 01083124
หน่วยกิต
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ผู้สอน คณะวิศวกรรมศาสตร์
3
3
-

 

พลวัตของอุปกรณ์ที่เป็นองค์ประกอบภายในของระบบควบคุมมอเตอร์ วงจรขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง เงื่อนไขภาระเหมาะสมมากที่สุดสำหรับระบบควบคุมมอเตอร์กระแสตรง การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์กระแสตรงโดยพิจารณาเงื่อนไขการก่อเกิดสมรรถนะสูงสุด การณีศึกษาต่าง ๆ สำหรับการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงโดยโซลิดสเตท เช่น การควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงโดยป้อนกลับกระแส การควบคุมแรงดันมอเตอร์กระแสตรงโดยป้อนกลับกระแส การควบคุมวงจรขับเคลื่อนวาร์ดลีโอนาร์ด การควบคุมมอเตอร์กระแสตรงสำหรับระบบที่มีการสั่นสะเทือนทางกลเกิดร่วมด้วย ระบบควบคุมมอเตอร์กระแสตรงซุปเปอร์อิมโพส การควบคุมวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงแบบอะแดบทีป การควบคุมความเร็วมอเตอร์กรแสตรงด้วยเฟสล็อคลูป

Dynamic behaviour of elements in DC motor control systems. DC motor. Drive circuitry. Optimum loading conditions. Controller design for optimum system performance. Case study: DC motor speed control with current feedback, voltage control with current feedback, control of Ward Leonard drives, control of DC motor systems with mechanical oscillation, superimposed control systems, adaptive control for DC drives, DC motor speed control with phase locked loop.

ตำราเรียน ติดต่ออาจารย์ผู้สอน
เอกสารการเรียน ติดต่ออาจารย์ผู้สอน