สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม ส่วนหลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุมและวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง จัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม (รายละเอียดหลักสูตร)
Bachelor of Engineering (Control Engineering)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (รายละเอียดหลักสูตร)
Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)

และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม (รายละเอียดหลักสูตร)
Master of Engineering (Control Engineering)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รายละเอียดหลักสูตร)
Doctor of Engineering (Electrical Engineering)
(หลักสูตรร่วม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมสารสนเทศ)


==> ประกาศ การจัดทำเล่มปริญญานิพนธ์ <==

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม (หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุมและวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ : (66) 023298353   โทรสาร : (66) 023298354
E-mail : control@kmitl.ac.th