หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม

 

 

ชื่อหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร

แผนการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

 

 

 

ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม

                ชื่อภาษาอังกฤษ       Master of Science Program in Environmental Chemistry

 

ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็ม (ไทย)            วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เคมีสิ่งแวดล้อม)

                ชื่อย่อ (ไทย)             วท..  (เคมีสิ่งแวดล้อม)

                ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       Master of Science  (Environmental Chemistry)

                ชื่อย่อ (อังกฤษ)        M. Sc.  (Environmental Chemistry)

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

                รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมี เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เคมีประยุกต์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการประจำบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรับเข้าศึกษา

 

โครงสร้างหลักสูตร

                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า        39            หน่วยกิต

                                หมวดวิชาบังคับ                                       18            หน่วยกิต

                                หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า                          9            หน่วยกิต

                                หมวดวิทยานิพนธ์                                     12            หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร

                            หมวดวิชาบังคับ   18   หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

  รหัสวิชา                       ชื่อวิชา                                                                                       หน่วยกิต  (บรรยาย – ปฏิบัติ)

05167101            การสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม                                            1 (0-3)

                            (Environmental Sampling and Analysis)

05167102            เคมีสิ่งแวดล้อม                                                                                                    3 (3-0)

                            (Environmental Chemistry)

05167103            เคมีของมลพิษทางน้ำและการควบคุม                                                                   3 (3-0)

                            (Water Pollution Chemistry and Control)

05167104            เคมีของมลพิษทางอากาศและการควบคุม                                                            3 (3-0)

                            (Air Pollution Chemistry and Control)

05167105            เทคโนโลยีและการจัดการขยะมูลฝอย                                                                   3 (3-0)

                            (Solid Waste Technology and Management)

 

05167106            การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                        3 (3-0)

                            (Environmental Impact Assessment)

05167191            สัมมนาทางเคมีสิ่งแวดล้อม 1                                                                                1 (0-2)

                            (Seminar in Environmental Chemistry I)

05167192            สัมมนาทางเคมีสิ่งแวดล้อม 2                                                                                1 (0-2)

                            (Seminar in Environmental Chemistry II)

 

                            หมวดวิชาเลือก  เลือกได้ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต

  รหัสวิชา                       ชื่อวิชา                                                                                       หน่วยกิต  (บรรยาย – ปฏิบัติ)

05167201            การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย                                                                          3 (3-0)

                            (Wastewater Treatment System Design)

05167202            การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา                                                                       3 (3-0)

                            (Water Supply System Design)

05167203            กระบวนการทางกายภาพ – เคมีสำหรับการบำบัดน้ำ                                            3 (3-0)

                            (Physico-chemical Process for water treatment)

05167204            กระบวนการทางชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำ                                                        3 (3-0)

                            (Biological Process for water treatment)

05167205            หน่วยปฏิบัติการสำหรับสิ่งแวดล้อม                                                                      3 (2-3)

                            (Unit Operation for Environment)

05167206            เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย                                                            3 (3-0)

                            (Hazardous Waste Technology and Management)

05167207            สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม                                                                                          3 (3-0)

                            (Environmental Sanitation)

05167208            การจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                                         3 (3-0)

                            (Environmental Management)

05167209            จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                                                                                        3 (2-3)

                            (Environmental Microbiology)

05167210            การควบคุมมลพิษทางดินและน้ำใต้ดิน                                                                 3 (3-0)

                            (Soil and Groundwater Pollution Control)

05167211            การกำจัดมลพิษโดยวิธีชีวภาพ                                                                             3 (3-0)

                            (Bioremediation)

05167212            ระบบสารสนเทศสำหรับสิ่งแวดล้อม                                                                     3 (3-0)

                            (Information System for Environment)

05167214            เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงในเคมีสิ่งแวดล้อม                                                          3 (2-3)

                            (Advanced Analysis Techniques in Environmental Chemistry)

05167215            นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม                                                                                         3 (3-0)

                            (Environmental Ecology)

 

05167216            กฎหมายและข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม                                                                      3 (3-0)

                            (Environmental Laws and Regulations)

05167217            พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                                                                                            3 (3-0)

                            (Environmental Toxicology)

05167218            เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                     3 (3-0)

                            (Environmental Economics)

05167219            มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน                                                                      3 (3-0)

                            (Noise Pollution and Vibration)

05167220            เรื่องเฉพาะทางเคมีสิ่งแวดล้อม                                                                             3  (3-0)

                            (Selected Topics in Environmental Chemistry)

 

                            หมวดวิทยานิพนธ์   12   หน่วยกิต

  รหัสวิชา                       ชื่อวิชา                                                                                       หน่วยกิต  (บรรยาย – ปฏิบัติ)

05167196            วิทยานิพนธ์ 1                                                                                                      6 (0-18)

05167197            วิทยานิพนธ์ 2                                                                                                      6 (0-18)

 

แผนการศึกษา

                     ปีที่  1

                     ภาคการศึกษาที่  1

05167101            การสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม                                            1 (0-3)

                            (Environmental Sampling and Analysis)

05167102            เคมีสิ่งแวดล้อม                                                                                                    3 (3-0)

                            (Environmental Chemistry)

05167103            เคมีของมลพิษทางน้ำและการควบคุม                                                                   3 (3-0)

                            (Water Pollution Chemistry and Control)

05167104            เคมีของมลพิษทางอากาศและการควบคุม                                                            3 (3-0)

                            (Air Pollution Chemistry and Control)

051672…             วิชาเลือก                                                                                                             3 (3-0)

                                                  รวม                                                                                               13 (12-3)

 

                            ภาคการศึกษาที่  2

  รหัสวิชา                       ชื่อวิชา                                                                                       หน่วยกิต  (บรรยาย – ปฏิบัติ)

05167105            เทคโนโลยีและการจัดการขยะมูลฝอย                                                                   3 (3-0)

                            (Solid Waste Technology and Management)

05167106            การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                        3 (3-0)

                            (Environmental Impact Assessment)

 

 

05167191            สัมมนาทางเคมีสิ่งแวดล้อม 1                                                                                1 (0-2)

                            (Seminar in Environmental Chemistry I)

051672…             วิชาเลือก                                                                                                             3 (3-0)

                                                  รวม                                                                                               10 (9-2)

 

                            ปีที่  2

                            ภาคการศึกษาที่  1

  รหัสวิชา                       ชื่อวิชา                                                                                       หน่วยกิต  (บรรยาย – ปฏิบัติ)

05167192            สัมมนาทางเคมีสิ่งแวดล้อม 2                                                                                1 (0-2)

                            (Seminar in Environmental Chemistry II)

051672…             วิชาเลือก                                                                                                             3 (3-0)

05167196            วิทยานิพนธ์ 1                                                                                                      6 (0-18)

                                                  รวม                                                                                               10 (3-20)

 

                            ภาคการศึกษาที่  2

  รหัสวิชา                       ชื่อวิชา                                                                                       หน่วยกิต  (บรรยาย – ปฏิบัติ)

05167197            วิทยานิพนธ์ 2                                                                                                      6 (0-18)

                                                  รวม                                                                                               6 (0-18)

                                                  รวมตลอดหลักสูตร                                                                        39 (24-43)

 

คำอธิบายรายวิชา

                            หมวดวิชาบังคับ

05167101            การสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์อย่างทางสิ่งแวดล้อม                                                1 (0-3)

                            (Environmental Sampling and Analysis)

                            ปฏิบัติการในการสุ่มตัวอย่าง การเก็บ การรักษา การจัดการและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของตัวอย่าง น้ำ อากาศ และขยะ วิธีการในการควบคุมคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่คุณภาพ

                            Practices in sampling, collecting, preserving, handling and chemical analysis of the quality of water, air and solid waste samples, methods of quality control and quality assurance.

 

05167102            เคมีสิ่งแวดล้อม                                                                                                    3 (3-0)

                            (Environmental Chemistry)

                            การเรียกชื่อและคุณสมบัติทางเคมีของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่สำคัญในสิ่งแวดล้อมปฏิกิริยาที่สำคัญ จลนศาสตร์ทางเคมี การเปลี่ยนรูปของสาร การเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่เหล่านั้น

                            Nomenclature and chemical properties of important organic and inorganic substances in environment, important reactions, chemical kinetics, changing forms of substances, transporting in various environments and factors affected those transporting.

 

 

05167103            เคมีของมลพิษทางน้ำและการควบคุม                                                                   3 (3-0)

                            (Water Pollution Chemistry and Control)

                            กระบวนการและหน่วยปฏิบัติการสำหรับการบำบัดน้ำ และควบคุมมลพิษทางน้ำ หลักการ การวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรม การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ

                            Processes and unit operations for water treatment and water pollution control, principles, analysis, engineering applications, design of physical, chemical and biological water treatment processes.

 

05167104            เคมีของมลพิษทางอากาศและการควบคุม                                                            3 (3-0)

                            (Air Pollution Chemistry and Control)

                            พฤติกรรมของสารมลพิษทางอากาศประเภทก๊าซและอนุภาค การลดปริมาณของสารมลพิษ การสะสมตัวของก๊าซและอนุภาค การกระจายแสงและลดการมองเห็น ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคและก๊าซ การวิเคราะห์แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ วิธีการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ การทำงานของอุปกรณ์ควบคุมและการติดตามผลการทำงาน

                            Behavior of gaseous and particulate air pollutants, Pollution reduction particle and gas deposition, light scattering and visibility impairment, particle-gas interaction, analysis of air pollution sources, using of air pollution modeling, methods for controlling emissions, control device performance and monitoring.

 

05167105            เทคโนโลยีและการจัดการขยะมูลฝอย                                                                   3 (3-0)

                            (Solid Waste Technology and Management)

                            ปัญหา ข้อกำหนด และเทคนิคในการจัดการปัญหาขยะ การวิเคราะห์ส่วนประกอบ ปริมาณและคุณลักษณะของขยะ การออกแบบระบบรวบรวม และเทคโนโลยีในการกำจัด อันได้แก่ การฝังกลบ การทำให้แข็ง/เสถียร และการเผา

                            Problems, regulations, and techniques in the management of solid waste problems, analysis of composition, volume, and characteristic of the wastes, design of collection system and disposal technology including landfills, solidification/stabilization and incineration.

 

05167106            การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                        3 (3-0)

                            (Environmental Impact Assessment)

                            หลักการ การสำรวจ การวิเคราะห์ และวิธีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ การเตรียมรายงานการวิเคราะห์ กรณีศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง                                                                                                    

                            Concept, survey, analysis and procedure of environmental impact assessment from various development projects, preparation of EIA statement, case study and organization involved.

 

05167191            สัมมนาทางเคมีสิ่งแวดล้อม 1                                                                                1 (0-2)

                            (Seminar in Environmental Chemistry I)

                            การตรวจสอบ และอภิปรายเกี่ยวกับบทความ งานวิจัย และงานให้คำปรึกษาต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยนักศึกษา อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

                            Review and discussion of current literature, research and consulting activities by student, faculty and guest speakers.

05167192            สัมมนาทางเคมีสิ่งแวดล้อม                                                                                   1 (0-2)

                            (Seminar in Environmental Chemistry II)

                            การตรวจสอบ และร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทความ งานวิจัย และงานให้คำปรึกษาต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยนักศึกษา อาจารย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

                            Review and discussion of current literature, research and consulting activities by students, faculty and guest speakers.

 

05167196            วิทยานิพนธ์ 1                                                                                                      6 (0-18)

                            การวิจัยและพัฒนาทางเคมีสิ่งแวดล้อม

                            Research and development in environmental chemistry.

 

05167197            วิทยานิพนธ์ 2                                                                                                      6 (0-18)

                            การวิจัยและพัฒนาทางเคมีสิ่งแวดล้อม

                            Research and development in environmental chemistry.

 

05167201            การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย                                                                          3 (3-0)

                            (Wastewater Treatment System Design)

                            การประยุกต์ใช้กระบวนการทางกายภาพ-เคมี และชีวภาพ ในการอกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย การออกแบบเบื้องต้น และข้อกำหนดในการออกแบบ

                            Application of physico-chemical and biological processes to wastewater treatment system design, preliminary designs and design criterial.

 

05167202            การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา                                                                       3 (3-0)

                            (Water Supply System Design)

                            การคาดการณ์จำนวนประชากรและปริมาณความต้องการใช้น้ำประปา การคัดเลือกแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา กระบวนการบำบัดน้ำ ประกอบด้วย การตกตะกอนด้วยสารเคมี การกวนช้า การกวนเร็ว การกรอง การฆ่าเชื้อ และกระบวนการจ่ายน้ำประปา

                            Estimation of population and water demand, selection of water sources for production of water supply, water treatment processes including chemical precipitation, coagulation, flocculation, filtration, disinfection and process of distribution.

 

05167203            กระบวนการทางกายภาพ-เคมีสำหรับการบำบัดน้ำ                                              3 (3-0)

                            (Physico-chemical Process for water treatment)

                            ทฤษฎีของกระบวนการบำบัดน้ำและน้ำเสียด้วยวิธีการทางกายภาพ-เคมี เช่น การคัดแยก การตกตะกอน การกวนช้า การกวนเร็ว และการกรอง ฯลฯ

                            Principles of physico-chemical processes for water and wastewater treatment such as screening, precipitation, coagulation, flocculation and filtration etc.

 

05167204            กระบวนการทางชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำ                                                        3 (3-0)

                            (Biological Process for Water treatment)

                            จุลชีววิทยาและชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบำบัดน้ำเสียและตำกอน อัตราการเจริญเติบโตของจุลชีพ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากเอนไซม์ของจุลชีพ อัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาและอิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อปฏิกิริยา ขั้นตอน และข้อจำกัดในการออกแบบบำบัดรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ระบบ

                            Microbiology and biochemistry concerning wastewater and sludge treatment processes, kinetics of microbial growth, microbial enzyme reactions, reaction rates and their effects, steps and limitation in various systems design, system analysis.

 

05167205            หน่วยปฏิบัติการสำหรับสิ่งแวดล้อม                                                                      3 (2-3)

                            (Unit Operation for Environment)

                            การคำนวณ การออกแบบขั้นสูงของระบบบำบัดน้ำเสียด้านกายภาพ-เคมี และชีวภาพ ออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ และอุปกรณ์กำจัดขยะ การฝึกสร้างอุปกรณ์

                            Calculation, advanced design of physico-chemical and biological wastewater treatment systems, design of air pollution control and solid waste control equipment, practice in construction.

 

05167206            เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย                                                            3 (3-0)

                            (Hazardous Waste Technology and Management)

                            แหล่งกำเนิดและคุณลักษณะของของเสียอันตราย การจัดเก็บและการขนส่ง การลดปริมาณของเสียอันตราย เทคโนโลยีการบำบัด การจำกัด การประเมินค่าความเสี่ยง และการบำบัดบริเวณปนเปื้อนของเสียอันตราย

                            Sources and characteristics of hazardous waste, storage and transportation, hazardous waste minimization, treatment technologies, disposal, risk assessment, and hazardous waste site remediation.

 

05167207            สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม                                                                                          3 (3-0)

                            (Environmental Sanitation)

                            หลักการในการป้องกันอันตรายทางเคมีและชีวภาพ เน้นหนักทางด้านโรคติดต่อที่สำคัญ ชนิดของเชื้อโรค การติดเชื้อ การออกแบบระบบเพื่อการควบคุมและป้องกัน วิธีการควบคุมที่เหมาะสมสำหรับชนบท และประเทศกำลังพัฒนา

                            Protection principle against chemical and biological hazards with emphasis on major communicable diseases, types of pathogen, routes of transmission, system design for controlling and protection, appropriate control methods for rural areas and developing countries.

 

 

 

 

05167208            การจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                                         3 (3-0)

                            (Environmental Management)

                            พื้นฐานและกระบวนการในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดของเสีย มาตรการป้องกันและควบคุม การตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

                            Fundamentals and processes in environmental quality management, environmental problems, waste minimization, protection and control strategy, environmental management system auditing.

 

05167209            จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                                                                                        3 (2-3)

                            (Environmental Microbiology)

                            กระบวนการทางจุลชีววิทยาขั้นพื้นฐานที่ประยุกต์ใช้กับการบำบัดน้ำ น้ำเสีย การกำจัดมลพิษ สิ่งแวดล้อม พื้นฐานทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของจุลชีพ การเจริญพันธุ์ นิเวศวิทยา และพันธุกรรมของจุลชีพ

                            Fundamental microbial processes applied to the treatment of water, wastewater, fundamental fate of environmental pollutants, basic microbial physiology and biochemistry, growth, ecology and microbial genetics.

 

05167210            การควบคุมมลพิษทางดินและน้ำใต้ดิน                                                                 3 (3-0)

                            (Soil and Groundwater Pollution Control)

                            แหล่งกำเนิด การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินพฤติกรรมของมลพิษทางดินและน้ำใต้ดิน การควบคุม กำจัดมลพิษโดยวิธีทางกายภาพทางเคมีและทางชีวภาพ

                            Sources, application of mathematical models to evaluate soil and groundwater opllutant behavior, its control, physical chemical and biological remediation techniques.

 

05167211            การกำจัดมลพิษโดยวิธีชีวภาพ                                                                             3 (3-0)

                            (Bioremediation)

                            หลักการพื้นฐานของการกำจัดมลพิษโดยวิธีชีวภาพ กระบวนการบำบัดภายนอกแหล่งปนเปื้อนและภายในแหล่งปนเปื้อน การออกแบบขั้นพื้นฐาน                           

                            Basic concepts of bioremediation, ex situ and in situ treatment, preliminary design.

 

05167212            เทคโนโลยีรีไซเคิล                                                                                                 3 (3-0)

                            (Recycling Technology)

                            แหล่งกำเนิด และส่วนประกอบของของเสีย หลักการขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยีรีไซเคิล วัสดุที่สามารถใช้ในการรีไซเคิล กระบวนการในการรีไซเคิล และผลกระทบ

                            Sources and compositions of waste, fundamental concepts of recycling technology, recyclable materials, recycling processes and their impact.

 

 

 

 

05167213            ระบบสารสนเทศสำหรับสิ่งแวดล้อม                                                                     3 (3-0)

                            (Information System for Environment)

                            หลักการ บทบาท เทคโนโลยี และการจัดการระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ ใช้สถิติและฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในการศึกษาโครงสร้างของข้อมูลและการออกแบบระบบ

                            Principles, role, technology and management of information system, application of computer programs in information system, statistics and database for environmental science in data structure and system design.

 

05167214            เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงในเคมีสิ่งแวดล้อม                                                          3 (2-3)

                            (Advanced Analytical Techniques in environmental chemistry)

                            กลยุทธและข้อกำหนดในการสุ่มตัวอย่าง หลักปฏิบัติที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการ เทคนิคในการควบคุมและสร้างความเชื่อมมั่นให้กับข้อมูลที่ได้ สารอ้างอิงมาตรฐาน การเตรียมสารเคมีและสารมาตรฐาน การเตรียมตัวอย่างก่อนนำไปวิเคราะห์ หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์โดยโครมาโตกราฟีและสเปคโตรสโคปี

                            Sampling strategies and protocols, principle of good lab practices, techniques of quality assurance and control of data, standard reference materials, preparation of reagents and standards, sample preparation prior to analysis, principles and techniques of chromatography and spectroscopy.

 

05167215            นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม                                                                                         3 (3-0)

                            (Environmental Ecology)

                            องค์ประกอบของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ การอยู่ร่วมกัน อันตรกิริยาระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

                            Ecological system components, ecological changes, community ecology, interactions between organisms and environment, use of mathemetical modeling.

 

05167216            กฎหมายและข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม                                                                      3 (3-0)

                            (Environmental Laws and Regulations)

                            นโยบายและแผนของรัฐในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้ องค์กรที่เกี่ยวข้อง นโยบายและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ศึกษากรณีตัวอย่าข้อพิพาทกับการบังคับใช้กฎหมาย

                            Governmental policy and plan to reserve the nature, to prevent, control and solve environmental problems, law of concern, compliance, organization of concern, policy and laws of various countries, case studies of conflict and law compliance.

 

05167217            พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                                                                                            3 (3-0)

                            (Environmental Toxicology)

                            ประเภทและผลกระทบของสิ่งที่เป็นพิษในสิ่งแวดล้อม ดัชนีบ่งชี้ปัญหามลพิษ วิธีการวิเคราะห์การประเมินค่าความเสี่ยง การวางแผนป้องกันและแก้ไข

                            Types and effects of toxic substances in environment, pollution indicators, analytical methods, risk assessment, protection and solution plans.

 

05167218            เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                     3 (3-0)

                            (Environmental Economics)

                            ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา การพัฒนาแบบยั่งยืน การใช้หลักเศรษฐ-ศาสตร์ในการวางนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกัน และแก้ไขสิ่งแวดล้อม

                            Relationships among economics, environment and development, sustainable development, use of economic principles to set the policy of environmental resource management, protection and solution of environmental problems.

 

05167219            มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน                                                                      3 (3-0)

                            (Noise Pollution and Vibration)

                            ลักษณะของคลื่นเสียงและการสั่นสะเทือน แหล่งกำเนิด ผลกระทบของเสียงต่อสุขภาพ อุปกรณ์และวิธีการวัด การควบคุมและการจัดการ

                            Characteristics of noise wave and vibration, sources, health effects, measurement equipment and methods, control and management.

 

05167220            เรื่องเฉพาะทางเคมีสิ่งแวดล้อม                                                                             3 (3-0)

                            (Selected Topics in Environmental Chemistry)

                            เรื่องที่สำคัญหรือน่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าสำหรับแต่ละภาคการศึกษา

                            Topics include important or interesting topics in environmental chemistry, which will be announced in advance for each semester.