วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
ข้อมูลทั่วไป แผนการเรียน รายวิชาที่เรียน อธิบายรายวิชา

รายละเอียด
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
1.หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(บังคับการใช้ห้องสมุด 2 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

2. หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน


3. หมวดวิชาเลือก

3.1 กลุ่มวิชาเลือกทางเคมีประยุกต์
3.2 กลุ่มวิชาเลือกอิสระ
หน่วยกิต
150


43
6

6
10
12
9

3

92


12
6
6


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
03010001
05101101
05301111
05101191
05101192
05301131
03150045
03100001-03100081
03150001-03150099

รายวิชา
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ 1
เคมีทั่วไป
ปฎิบัติการเคมีทั่วไป
การฝึกงานวิศวกรรม
การใช้ห้องสมุด
วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์หรือ

วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์

รวม (Sub-total)
หน่วยกิจ
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
2(2-0)


2(2-0)

19(16-9)


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
03010015
05011102
05301112
05101151
05101152
05101101
05101102
05301133
03100001-03100081
03150001 - 03150099
รายวิชา
ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์ 2
ฟิสิกส์ 2
เคมีอินทรีย์ 1
ปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
เคมีวิเคราะห์ 1
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์1
การอ่านแบบวิศวกรรม
วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์หรือ

วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร

รวม (Sub-total)

หน่วยกิจ
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
2(1-3)


2(2-0)

22(18-12)


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
03010016
05101103
05102151
05102152
05102171
05102172
05102101
05102102
03100001-03100081
03150001-03150099
รายวิชา
ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ 2
คณิตศาสตร์ 3
เคมีอินทรีย์ 2
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
เคมีวิเคราะห์ 2
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์หรือ

วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์

รวม (Sub-total)

หน่วยกิจ
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)


2(2-0)

19(16-9)


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
03010017
05401101
05102153
05102173
05102174
05101141
05102122
05102123
05102216
รายวิชา
ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ 3
สถิติเบื้องต้น
เคมีอินทรีย์ 3
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
เคมีอนินทรีย์ 1
วิศวกรรมเคมีเทอร์โมไดนามิกส์ และจลนศาสตร์
ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม 1
การโปรแกรม ทางวิทยาศาสตร์

รวม (Sub-total)

หน่วยกิจ
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(2-2)

22(19-8))


ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
05103181
05103182
05103183
05103101
05103102
05103121
05103122
0510.....
รายวิชา
เคมีพอลิเมอร์
ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์
ฟิสิกส์พอลิเมอร์
การประยุกต์ใช้เครื่องมือ เคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องมือเคมีวิเคราะห์
กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม
หน่วยปฏิบัติการสำหรับอุตสาหกรรมเคมี
วิชาเลือกทางเคมีประยุกต์

รวม (Sub-total)

หน่วยกิจ
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
2(2-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0 )

19(17-6)


ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
05103184
05103161
05103103
05103104
05103123
05103124
05103125
03100001-03100081
03150001 - 03150099
รายวิชา
การวัดพอลิเมอร์
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
วิเคราะห์เครื่องมือ
ปฏิบัติการวิเคราะห์เครื่องมือ
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั่วไป
ปฏิบัติการเคมี อุตสาหกรรม 2
วัสดุเคมีที่ใช้ใน อุตสาหกรรม
วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์หรือ

วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์ 2


รวม (Sub-total)
หน่วยกิจ
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
1(0-3)
3(0-3)
2(0-6)
2( 2-0 )


2(2-0)


20(17-9)


ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
05103191

รายวิชา
ฝึกงานทางอุตสาหกรรมเคมี
ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
หน่วยกิจ
0(0-150)


ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
05104191
05104192
05104181
05104121
05.....
03100001-03100081
03150001 - 03150099
รายวิชา
สัมมนา
โครงงานพิเศษ 1
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 1
กระบวนการพลศาสตร์ และการควบคุม
วิชาเลือกอิสระ
วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์หรือ

วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์

รวม (Sub-total)
หน่วยกิจ
1(0-2)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)


2(2-0)

13(11-5)


ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
05104193
05104184
05104183
05104122
05.....


รายวิชา
โครงงานพิเศษ 2
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 2
การใช้และการเปลี่ยนสภาพพอลิเมอร์
องค์การผลิตและการ บริหารโรงงานอุตสาหกรรม
วิชาเลือกอิสระ
รวม (Sub-total)

หน่วยกิจ
3(0-9)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
16(11-15)


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ติดต่อ ธุรการภาควิชาเคมี ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 โทร 0-23264339-53 ต่อ 289, 290 หรือ 0-27373000 ต่อ 6234, 6235  Fax 0-23264354
Copyright 2002  Department of Chemistry, Faculty of Science, KMITL.  www.kmitl.ac.th/chem  email: chem@kmitl.ac.th