วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
ข้อมูลทั่วไป แผนการเรียน รายวิชาที่เรียน อธิบายรายวิชา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Programme in
Industrial Chemistry

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science
(Industrial Chemistry)
B.Sc. (Industrial Chemistry)

หน่วยงานรับผิดชอบ
   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
   2.มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2534

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
   1.เป็นผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบียบของทบวงมหาวิทยาลัย
และ/หรือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ตามระเบียบของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาเข้าเรียนในระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2534

   2.ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2534

ระบบการศึกษา
   1.ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15
สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนโดยใช้เวลาการ ศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

   2.ใช้ระบบหน่วยกิต โดยคิดหน่วยกิตดังนี้
2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

ระยะเวลาการศึกษา
   1.ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
   2.ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ว่าด้วยการวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2534


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
ติดต่อ ธุรการภาควิชาเคมี ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 โทร 0-23264339-53 ต่อ 289, 290 หรือ 0-27373000 ต่อ 6234, 6235  Fax 0-23264354
Copyright 2002  Department of Chemistry, Faculty of Science, KMITL.  www.kmitl.ac.th/chem  email: chem@kmitl.ac.th