บุคลากรภาควิชาเทคนิคเกษตร

         

คณาจารย์ประจำภาควิชา

 

ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ บางเขน
คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ผศ.สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี
ค.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
รศ.อภิชาต ศรีสันติธรรม
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วศ.ม. (เทคโนโลยีนิวเคลียร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 

ผศ.เสรี รัตนาภรณ์
คบ. (เกษตรศาสตร์)
วิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 

 

ผศ.ศุภสมบูรณ์ อึงรัตนากร
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ผศ.ถนอมนวล สีหะกุลัง
น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
M.A. (Mass Communication)
Sourthern Louisiana University, USA
รศ.ดร.ทิพวรรณ ลิมังกูร
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Extension Education)
University of the Philippines
At Los Ba Nos (UPLB
อ.สุรินทร์ ทองฟุก
คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 
อ.เอนก บุญยืน
ทษ.บ. (พืชผัก)
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ทษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
อ.ดร.ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด (ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.พีรชัย กุลชัย
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ธำรงค์ เมฆโหรา
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Sc. (Agriculture) The University of Western Australia
Ph.D. The University of Western Australia
Cert. In Project Analysis Egyptian International Institution for Agriculture
Diploma in Agricultural Economics Massey University

ผศ.ดร.ปัญญา หมั่นเก็บ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศบ. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ (International Programme) สาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศษ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.กนก เลิศพานิช
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (สัตววิทยา) สาขานิเวศวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Biology, Ecology)
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
| Homepage |
 
ผศ.ลือพงษ์ ลือนาม
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ
วท.ม. (เครื่องจักรกลเกษตร)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

นางสาวสดศรี นกอยู่
เลขานุการภาควิชาเทคนิคเกษตร

 

นายเสริม มีปิ่น

นางประพาน จ้อยช้างเนียม

นายรุ่งโรจน์ อยู่ทอง

นายรุ่งพิทยา นกอยู่

นางจำนันท์ พึ่งแย้ม

นางสาวเอื้อม เครือวัลย์

นายเลิศฤทธิ์ ทรัพย์เฉลิม