ความสมุนไพรและเครื่องดื่มสมุนไพรการเลือกวัตถุดิบกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรวัสดุอุปกรณ์ความรู้พื้นฐานก่อนทำเครื่องดื่มสมุนไพรตัวอย่างเครื่องดื่มสมุนไพร  
   


เอกสารอ้างอิง

 

ยุวดี จอมพิทักษ์. 2540. เครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

หอสมุดกลาง09

 

วีณา มาดาเมนทร์และคณะ. 2545. รินเพื่อรักษ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เฉลียงลม

 

ศิรินยา. 2545. น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วาดศิลป์

 

http://www.ku.ac.th/e-magazine/june44/know/water.html


http://www.damrong.ac.th/samunpai/


http://www.healthnet.in.th/text/forum2/juice/


http://www.healthnet.in.th/text/forum2/water_herbal/


http://www.spo.moph.go.th/dherb/sara/numsamunpri/num.htm