Text Box: บทที่ 2  ระบบ
ความหมายของระบบ   ความหมายสารสนเทศ   องค์ประกอบของระบบ  ประเภทของระบบ
 

           

 

  

ประเภทของระบบสารสนเทศ

 

1.  จำแนกตามโครงสร้างขององค์กร

·  ระบบสารสนเทศของหน่วยงานย่อย

·  ระบบสารสนเทศของทั้งองค์กร

·  ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กร

 

2.  จำแนกตามหน้าที่ขององค์กร

·  ระบบสารสนเทศด้านบัญชี

·  ระบบสารสนเทศด้านการเงิน

·  ระบบสารสนเทศด้านการผลิต

·  ระบบสารสนเทศด้านการตลาด

·  ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์

 

3.  จำแนกตามระดับการจัดการภายในองค์กร

·  ระบบประมวลผลรายการ / ระบบประมวลผลข้อมูล
(Transaction Processing System : TPS  / Data Processing System : DPS)

·  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System : MIS)

·  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

      (Decision Support System : DSS)

·  ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง
(Executive Information System : EIS)

·  ระบบสารสนเทศสำนักงาน / ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
(Office information System : OIS / Office Automation System : OAS)

·   ระบบผู้เชี่ยวชาญ

       (Artificial Intelligence : AI / Expert System : ES)

 

 

 

ระบบประมวลผลรายการ / ระบบประมวลผลข้อมูล(Transaction Processing System : TPS  / Data Processing System : DPS)

เป็นการประมวลผลข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในการดำเนินงานประจำวันภายในองค์กร เช่น การสั่งซื้อสินค้า การจัดระบบสินค้าคงคลัง การทำบัญชีต่าง ๆ การทำใบเสร็จรับเงิน การทำใบแจ้งหนี้ ใบสั่งสินค้า รายการซื้อ รายการขาย เป็นต้น

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information System : MIS)

เป็นระบบที่ช่วยในการเตรียมรายงานโดยดึงข้อมูลมาจาก TPS เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน  เช่น ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละเดือน วิเคราะห์ความผิดพลาด ความก้าวหน้า หรือข้อบกพร่องในการทำงานแต่ละไตรมาส เป็นต้น รายงานส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของรายงานสรุป (Summary Report) จากการปฏิบัติงานประจำ

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(Decision Support System : DSS)

ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาบางกรณีข้อมูลจาก MIS อาจไม่เพียงพอ เช่น การพิจารณาสถานที่สำหรับสร้างโรงงานแห่งใหม่  การเลือกประเทศที่จะเข้าไปเปิดตลาด เป็นต้น จึงจำเป็นต้องใช้ DSS เข้ามาเพราะเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยไม่เพียงแต่ใช้ข้อมูลจากภายในองค์กร แต่ยังมีการนำเอาข้อมูลจากภายนอกองค์กรเข้ามาประกอบการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา

 

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง(Executive Information System : EIS)

เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการวางแผนในเชิงนโยบายหรือกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยนำ MIS และ DSS มาปรับให้กระชับ สามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วเหมาะสมกับลักษณะของผู้บริหาร

 

ระบบสารสนเทศสำนักงาน / ระบบสำนักงานอัตโนมัติ(Office information System : OIS / Office Automation System : OAS)

เป็นระบบการจัดการสารสนเทศในสำนักงานโดยนำอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น มาใช้เกี่ยวกับงานด้านธุรการต่างๆ ในสำนักงาน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดจำนวนกระดาษให้น้อยลง

 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ(Artificial Intelligence : AI / Expert System : ES)

เป็นระบบที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์กลายเป็นผู้ชำนาญการในสาขาใดสาขาหนึ่ง คล้ายกับมนุษย์ ระบบนี้จะได้รับความรู้จากมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งซึ่งป้อนเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์เหตุผล เพื่อตัดสินใจ ความรู้ที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์นี้ประกอบด้วย ฐานความรู้ (Knowledge Base) และกฎข้อวินิจฉัย (Inference Rule) ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถตัดสินใจได้เอง เช่น การวินิจฉัยความผิดพลาดของรถจักรดีเซลไฟฟ้า การวินิจฉัยโรค โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น