Text Box: บทที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านการเกษตร
เทคโนโลยีกับการพัฒนาการเกษตร  ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ผลกระทบของเทคโนโลยี
                       
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้งานด้านการเกษตร

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรหลายๆด้านเช่น

1.ประยุกต์ใช้ระบบ Geographic Information Systems  (GIS ) เพื่อการออกแบบและแสดงลักษณะของข้อมูลด้านการเกษตรในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (Environmental Information) ได้แก่ ข้อมูลทางด้านทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ รวมถึงข้อมูลทางด้านสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ อาจจะสามารถหมายรวมถึงการติดตามและจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

    การใช้ GIS วิเคราะห์ รูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่(Spatial Data
 

2.ประยุกต์ใช้คำสั่งและฟังก์ชั่นของโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft Excel ในการจัดการข้อมูลทางสัตว์ศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล การจัดการฟาร์ม การทำบัญชีฟาร์ม การสร้างแบบฟอร์มผลผลิตทางสัตว์ศาสตร์ หรือการประกอบสูตรอาหารสัตว์ การคำนวณและ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น และการรายงาน

3.ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อการวางแผนการผลิต โปรแกรมการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฯลฯการประยุกต์เพื่อการวางแผนการผลิตและการจัดการทางการเกษตรเช่นแก้ปัญหาการขนส่ง
            
4.กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านต่าง ( มีบริการให้ดาว์นโหลด ) เช่น
                            4.1
โปรแกรม  ระบบ POS สำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมโปรแกรมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้
                            4.2 .แบบจัดเก็บข้อมูลและระบบรายงาน โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ปี
2544

                            4.3 โปรแกรมเครือข่ายธุรกิจเกษตร
                            4.4 โปรแกรมทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
                            4.5 โปรแกรมระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
(KGK  version 1.0)
                           
4.6 โปรแกรมระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจการเกษตร

            ธุรกิจการเกษตรสามารถอาศัยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E- commerce) ซึ่งการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการตลาดช่องทางหนึ่ง

ธุรกิจการเกษตรคือกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาขาการเกษตรและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงและจับสัตว์น้ำ

2. การผลิต ปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธ์ ฯลฯ)

3. การแปรรูป

4. การรวบรวมสินค้าจากเกษตรกร

5. การขายปลีก การขายส่ง

6. การเก็บรักษา

7. การขนส่ง

8. สถาบันสนับสนุน (สถาบันการเงิน)

         

เว็บไซต์บริษัทส่งออกข้าวไทย จำหน่ายข้าวบนอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าการเกษตร

                                     

 

ประโยชน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อเกษตรกร ผู้ผลิต หรือผู้ขาย
           
1. ระบบสามารถใช้ทํางานแทนพนักงานขาย เพราะระบบสามารถรับข้อมูลจากลูกค้าได้อัตโนมัติ
            2. สามารถเปิดหน้าร้านขายของให้คนทั่วโลก และเปิดขายได้ ทุกวันตลอด
24 ชั่วโมง
            3. ประหยัดค่าพิมพ์เอกสารเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพราะสามารถแสดงสินค้าบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องรับประเภทอื่นๆได้
            4. ปรับปรุงรูปแบบสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว และเห็นผลทันทีทั่วโลก

           
5. เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย และใช้ต้นทุนที่ตํ่า
            6. เก็บเงิน และนําฝากเข้าบัญชีอัตโนมัติ ถ้าทําระบบให้สมบูรณ์

 

ประโยชน์ด้านผู้ซื้อ
            1.เลือกสินค้าได้อย่างอิสระ มีแหล่งให้เลือกสินค้ามากมาย และเปรียบเทียบราคาได้

           
2. ประหยัดเวลา และค่าเดินทางไปยังร้านค้า

            3. ราคาสินค้ามักถูกกว่าการซื้อตรงจากร้านค้า

 

วิธีการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจเกษตร
               
1. เกษตรกรกลุ่มเครือข่ายการเกษตร สหกรณ์ สามารถฝากสินค้าขายของบน Shopping Mall (เป็นศูนย์รวมการขายสินค้าขนาดใหญ่บนอินเตอร์เน็ตคล้ายกับศูนย์การค้า) เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีเงินลงทุนน้อย และสินค้าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสำหรับคนทั่วไป ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่ต้องประชาสัมพันธ์หรือ Update ข้อมูลต่างๆ โดยวิธีการลงโฆษณา ติดประกาศขาย หรือการประมูลสินค้า ทั้งในรูปแบบของการขายส่งและขายปลีก
               
2. สามารถสร้าง web Site ของตัวเอง เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีเงินลงทุน และมีเครื่องหมายการค้าของตัวเอง ถึงแม้ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า และต้อง Update ข้อมูลต่างๆ อยู่ตลอดเวลา แต่สามารถจัดหน้าร้าน และให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าเพื่อช่วยการตัดสินใจของผู้ซื้อได้มากกว่า นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการคิดค่าบริการในการลงโฆษณาสินค้า

                            

โอกาสใหม่ทางธุรกิจที่เกิดจากระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์