นกปากห่าง

            แหล่งอาศัยหากิน   นกปากห่างเป็นนกที่ชอบเดินหากินอยู่ริมหนองบึงและแม่น้าโดยเดินเหยียบย่ำไป ตามดิน โคลนแฉะๆ หรือลุยน้ำตื้นๆ แต่มันชอบเดินหากินอยู่ในหนองน้ำตื้นๆ ที่มีหญ้าขึ้นและ ทุ่งนา ที่มีน้ำขังมากกว่า  เพราะหาอาหารได้ง่าย
เนื่องจากมีหอยโข่งซึ่งเป็นอาหารของมันมากกว่า 
            นิสัยประจำพันธุ์   วิธีหากินของนกปากห่าง แตกต่างจากนกกระสาชนิดอื่นๆอย่างมาก นกกระสาชนิดอื่นๆ เช่น นกกระสาคอขาวและ นกกระสาคอดำจะหาเหยื่อโดยใช้สายตา ยกเว้นนกกาบบัวและนกกระสาปากเหลือง ซึ่ง หาเหยื่อโดยใช้ประสาทสัมผัส  นกปากห่างจะเที่ยวเดินหาหอยโข่งที่เกาะอยู่ตามวัชพืชในน้ำหรือบนพื้นดินใต้ น้ำตื้นๆ นอกจากหอยโข่ง หอยเชอรี่แล้วนกปากห่างยังกินสัตว์น้ำอื่นๆ
เช่น  กบ ปูหรือแมลง ตัวโตๆด้วย 
            ฤดูทำรังวางไข่   ในบรรดานกกระสาทั้ง 7 ชนิดที่ทำรังวางไข่ในประเทศไทย  นกปากห่างนับว่าประสบความสำเร็จ   มากที่สุดในการแพร่พันธุ์ ทั้งนี้เพราะนกปากห่างทำรังวางไข่ในหน้าแล้งไม่จำ เป็นต้องพึ่งหนองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อการหากิน
  ตรงกันข้ามกลับต้องการแหล่งน้ำที่แห้งขอด  เพื่อมันจะได้ควานหาหอยโข่งที่ฝังตัวจำศีล อยู่ในโคลนได้ง่ายๆ  
ยิ่งถ้าหากชาวนากำลังพรวนดินใหม่ๆ มันจะรีบพากันเดิน ตามรถไถนาที่กำลังแล่นไป  เพราะช่วยไถหอยโข่ง ขึ้นมาข้างบนให้มันเห็นได้ง่ายๆ
            การแพร่กระจายพันธุ์  นกปากห่างแพร่กระจายพันธุ์ อยู่ในทวีปเอเซียตอนใต้ตั้งแต่ปากีสถาน อินเดีย  เนปาล 
ศรีลังกา บังคลาเทศ  พม่า ไทย  ประเทศแถบอินโดจีน จำนวนในแต่ละประเทศไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี   เพราะนกปากห่างมีการ
อพยพย้ายถิ่นไปๆมาๆระหว่างประเทศเหล่านี้  ตลอดทั้งปี  เพื่อหาแหล่งหากินและทำรังวางไข่
            สำหรับประเทศไทย 
ใน อดีตของนกปากห่างแหล่งใหญ่แหล่งทำรังวางไข่อยู่ที่วัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวรา ราม  แต่ปัจจุบันความเจริญของวัดหนักไปทางสร้างถาวรวัตถุามค่านิยมของพระและ ฆราวาส ที่ไปตามกระแสตกต่ำของสังคม
วัตถุนิยมทำให้ที่อาศัยที่อบอุ่นปลอดภัย หมดไป ปัจจุบันสถานที่ทำรังวางไข่แหล่งใหญ่ ของ นกปากห่างในประเทศไทยอยู่ที่บ้านลุงจอมมาลัย หรือปัจจุบันยกให้กองอนุรักษ์สัตว์ป่า จัดตั้งเป็นหน่วยอนุรักษ์นก ท่าเสด็จ   จ.สุพรรณบุรี และด้านหลังนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพฯ

 

Copyright 2009 © Somporn. All rights reserved.