แบบจำลองการติดต่อสื่อสาร


แชนนอน และวีเวอร์ (Shannon and Weaver)

ได้เสนอแบบจำลองเพื่ออธิบายกระบวนการติดต่อสื่อสารในเชิงของอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังแผนภาพ

 

แบบจำลองการติดต่อสื่อสารของแชนนอน และวีเวอร์

จากแบบจำลอง นี้อธิบายได้ว่า แหล่งสาร จะทำหน้าที่เหมือนกับผู้ส่งสาร คือสร้างสารเพื่อที่จะสื่อไป โดยผ่านผู้ถ่ายทอด ซึ่งจะเป็นตัวการทำให้สารกลายเป็นสัญญาณ เมื่อสัญญาณไปถึงตัวผู้รับ ผู้รับก็จะเปลี่ยนสัญญาณกลายเป็นสาร สารที่ได้รับก็จะไปถึงปลายทาง ซึ่งในระหว่างการเดินทางของสัญญาณ อาจจะถูกสิ่งรบกวน เข้ามากีดขวางการสื่อสารได้ เช่น การเกิดคลื่นแทรกในรายการวิทยุ เป็นต้น
 

 

 จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

[ close ]

[ back ] [ next ]