ลักษณะครอบครัว


ครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา บุตร ญาติและคนที่พำนักอาศัยอยู่ด้วยกัน ลักษณะของครอบครัวในชนบทไทย เมื่อพิจารณาถึงด้านการแต่งงาน การเลือกคู่ครอง การสืบตระกูล การเข้าอยู่อาศัยในครอบครัว และอำนาจในครอบครัว จะมีลักษณะดังนี้

  1. ลักษณะครอบครัวเป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว
  2. ห้ามการแต่งงานระหว่างผู้สืบสายโลหิตโดยตรง
  3. การสืบตระกูลถือผู้ชายเป็นหลัก จุดมุ่งหมายของการสืบตระกูลจะยึดถือ ตระกูลของฝ่ายชายเป็นส่วนใหญ่
  4. บิดาหรือฝ่ายชายเป็นหัวหน้าครอบครัว

ครอบครัวเป็นทั้งหน่วยผลิตและหน่วยบริโภค สภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกครอบครัวในชนบท จะสัมพันธ์กับสภาพของระบบงานเกษตรกรรม ชาวชนบทมักเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำและตื่นเช้า ครอบครัวชนบทมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย (Extended Family) มากกว่าครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family)
 

 

 จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

[ close ]

[ back ] [ next ]