Webmail
|
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
โครงการสร้างการบริหาร
นโยบายการบริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
งานวิจัย
วิทยานิพนธ์/บทคัดย่อ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
กิจกรรมนักศึกษา
ทำเนียบศิษย์เก่า
การสมัคเข้าศึกษา
Download แบบฟอร์ม
Link
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อคณะ/แผนที่
วารสารอุตสาหกรรมเกษตรพระจอมเกล้า
ข่าวคณะ
สโมสรนักศึกษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
SAR
KM
FoodBeverage
ผลการประเมินความพึงพอใจ 2.ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของคณะ
 ปี 2545
 • การใช้สารสีโมแนสคัส(อังคัก)ทดแทนไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและกุนเชียง
  ผศ. ดร. พอใจ ถามากร หัวหน้าโครงการ
 • การพัมนาสูตรและกระบวนการผลิตโจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป
  อ. ชมพูนุท สีห์โสภณ หัวหน้าโครงการ
 • การพัฒนาการผลิตลูกชิ้นผสมเนื้อหอย
  ดร. ยุพร พืชกมุทร หัวหน้าโครงการ
 • การปรับปรุงคุณภาพของหมูยอและกุนเชียงด้วยกล้วยน้ำว้า
  ผศ. เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์ หัวหน้าโครงการ
 • การประเมินคุณภาพการเก็บของนมพาสเจอร์ไรช์
  รศ. ดร. วรรณา ตั้งเจริญชัย หัวหน้าโครงการ
 • ปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมดและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารสกัด
  จากเมล็ดพืชตระกูลส้มที่ปลูกในประเทศไทย
  ผศ. ดร. ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม หัวหน้าโครงการ
 • การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิศวกรรมในการแช่แข็งข้าวโพดอ่อนด้วยเทคนิคที่แตกต่างกัน
  ดร. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ หัวหน้าโครงการ
 ปี 2546
 • เครื่องวัดสมบัติความเสียดทานการไหลของเมล็ดพืชอาหารบางชนิดในประเทศไทย
  ดร. กิตติชัย บรรจง หัวหน้าโครงการ
 • ผลของไนโตรโซเดียมฟอสเฟต เซททิลไพริเนียมคลอไรด์ โปรเซสเซียมซอร์เบท และ
  การใช้สารร่วมกันต่อการลดจำนวนเชื้อ Escherichia Coli และ Salmonella derby
  บนผิวเนื้อสุกร
  ผศ. ดร. ประภาพร ขอไพบูลย์ หัวหน้าโครงการ
 • การศึกษาผลของพีเอชต่อการตรวจพบซาลโมเนลลาในแหนมที่จำหน่ายในท้องตลาด
  รศ. ดร. อดิศร เสวตวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
 • ศึกษาผลของสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวเหนียวและตัวแปรของกระบวนการผลิตต่อ
  คุณภาพของขนมข้าวแต๋น
  อ. นภัสรพี เหลืองสกุล หัวหน้าโครงการ
 • การศึกษาเบื้องต้นของปริมาณสารโอรีซานอลในรำข้าวไทย
  รศ. ดร. วรรณา ตั้งเจริญชัย หัวหน้าโครงการ
  ลำพึง พุ่มจันทร์ ผู้ร่วมโครงการ
 • การใช้ผงเต้าหู้ทดแทนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บดลดขนาด
  ดร. ยุพร พืชกมุทร หัวหน้าโครงการ
 • การใช้สารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดง เปลือกและเมล็ดส้มเขียวหวานเป็นสารต้านปฏิกิริยา
  ออกซิเดชันธรรมชาติในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
  ผศ. เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์ หัวหน้าโครงการ
  นส. สุริญญา โพธิดิษฐศิริ ผู้ร่วมโครงการ
 • การศึกษากระบวนการยืดอายุผักแปรรูปเบื้องต้นด้วยบรรยากาศดัดแปลง
  รศ. ดร. ระติพร หาเรือนกิจ หัวหน้าโครงการ
  วันทนีย์ ช้างน้อย ผู้ร่วมโครงการ
 • การเคลือบฟิล์มที่รับประทานได้เพื่อลดปริมาณน้ำมันในกล้วยแขกทอดและการประเมิน
  คุณภาพน้ำมันที่ใช้ทอด
  ผศ. ดร. พอใจ ถามากร หัวหน้าโครงการ
 ปี 2547
 • การศึกษาคุณภาพของโยเกิร์ตที่ใช้โพรไบโอติกร่วม
  รศ. ดร. วรรณา ตั้งเจริญชัย หัวหน้าโครงการ
 • การใช้ DSC ในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการแช่แข็งข้าวต้มมัด
  ผศ. ดร. พอใจ ถามากร หัวหน้าโครงการ
 • การวิเคราะห์ปริมาณโดย Spectrophotometry เปรียบเทียบกับ HPLC ของ
  โอรีซานอลจากพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ของไทย
  นส. ลำพึง พุ่มจันทร์ หัวหน้าโครงการ
 • สมบัติกายภาพของข้าวสุกเพื่อหาปริมาณอะไมโลส
  นายพัสกร เจียตระกูล หัวหน้าโครงการ
 • การพัฒนาหัววัดลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง
  ดร. กิตติชัย หัวหน้าโครงการ
 • การใช้แบคทีเรียแลคติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากอาหารหมักไทยเพื่อผลิตเป็นกล้าเชื้อ
  ในการผลิตอาหารหมักไทยและการผลิตอาหารสัตว์โปรไบโอติค
  รศ. ดร. อดิศร เสวตวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
 • ผลการใช้กล้วยเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันธรรมชาติในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
  ผศ. เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์ หัวหน้าโครงการ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพของลูกชิ้นโดยการวัดด้วยเครื่องมือกับการ
  ทดสอบแบบพับ
  ผศ. ดร. รุจิรา ตาปราบ หัวหน้าโครงการ
 ปี 2548
 • ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะเนื้อสัมผัสกับการทดสอบแบบพับของหมูยอและไก่ยอ
  ผศ. ดร. รุจิรา ตาปราบ หัวหน้าโครงการ
  ผศ. เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์ ผู้ร่วมโครงการ
 • ผลของสารไบโอคาร์บอเนต และขั้นตอนการนวดต่อคุณภาพของเนื้อ
  ผศ. เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์ หัวหน้าโครงการ
 • การพัฒนาหัววัดสัมปะสิทธิ์การนำความร้อนของอาหารแบบลวดความร้อน
  ดร. กิตติชัย บรรจง หัวหน้าโครงการ
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของควันเหลวจากเทียนอบ
  รศ. ดร. กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ หัวหน้าโครงการ
  นส. วรรณวรางค์ วัชรานันท์ ผู้ร่วมโครงการ
 • การใช้สารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรในการเพิ่มสีผิวปลากุหลาบแดง
  นส. ลำพึง พุ่มจันทร์ หัวหน้าโครงการ
 • การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดและแอนโธไซยานินในไวน์ผลไม้
  อ. สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา หัวหน้าโครงการ
 • คุณลักษณะทางโครงสร้างระดับจุลภาคและประสาทสัมผัสของไอศกรีมกลิ่นวานิลลาที่ใช้
  สารทดแทนประเภทไขมันโปรตีน
  รศ. ดร. วรรณา ตั้งเจริญชัย หัวหน้าโครงการ
  นส. ศิรดา สันติศรีวราภรณ์ ผู้ร่วมโครงการ
 • การเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ของโครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
  ดร. บุญเทียม พันธ์เพ็ง หัวหน้าโครงการ
  นางอัสนี วิจิตระกะ ผู้ร่วมโครงการ
 • การใช้สารดูดซับซิลิกาเจลในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหาร
  ผศ. ดร. พอใจ ถามากร หัวหน้าโครงการ
  นส. วริศรา จิวะชาติ ผู้ร่วมโครงการ
 • การศึกษาลักษณะของโดนัทและคุณภาพขนมปังที่ทำจากแป้งสาลีแทนที่ด้วยแป้งข้าว
  ญี่ปุ่นกลายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย
  อ. นภัสรพี เหลืองสกุล หัวหน้าโครงการ
 • การยอมรับผลิตภัณฑ์แหนมที่ผลิตได้โดยใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียแลกติกที่ผลิต
  แบคเทอริโอซิน
  รศ. ดร. อดิศร เสวตวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการ และ
  ดร. วริพัสย์ อารีกุล ผู้ร่วมโครงการ
 • ผลของสภาวะในการสกัดต่อปริมาณผลิตโปรตีนที่สกัดได้จากรำข้าว
  ดร. ยุพร พืชกมุทร หัวหน้าโครงการ
 • ผลของกรดแลคติก และสาร Prodiocin PA-1 จาก Pediocincocus pentosaceus
  TISTR 536 ต่อการลดจำนวน เชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อโคชำแหละจำหน่ายปลีก
  รศ. ดร. อดิศร เสวตวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
 ปี 2549
 • การผลิตกรีนาดีนจากมะเม่า
  รศ. ดร. กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ หัวหน้าโครงการ
 • การทดแทนวัตถุดิบในซอสเพสโต้ด้วยวัตถุดิบในประเทศ
  รศ. ดร. กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ หัวหน้าโครงการ
 • การออกแบบเครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์ที่เหมาะสมสำหรับวัสดุเกษตร
  นายพัสกร เจียตระกูล หัวหน้าโครงการ
 • ดัชนีทางกายภาพของกล้วยน้ำว้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกษตร
  ดร. กิตติชัย บรรจงหัวหน้าโครงการ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโยเกิร์ตจากน้ำนมแพะ
  รศ. ดร. วรรณา ตั้งเจริญชัย หัวหน้าโครงการ
 • การตรวจหากิจกรรมของเอนไซม์ย่อยไฟบรินในอาหารหมักพื้นบ้านของไทย
  ผศ. ดร. ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม หัวหน้าโครงการ
 • การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด
  อ. สร้อยสุดา พรชัยวัฒนา หัวหน้าโครงการ
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อยีสต์และแบคทีเรียอะซิติกในระหว่างการหมักน้ำส้มสายชูระบบ
  Single Stage
  รศ. ดร. วราวุฒิ ครูส่ง หัวหน้าโครงการ
 • การใช้เต้าหู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อีมัลชั่นเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ
  ดร. ยุพร พืชกมุทร หัวหน้าโครงการ
 • การศึกษาสารไครโอโปรเทคแทนสำหรับใช้เก็บรักษาแบคทีเรียโดยวิธีไลโอฟิไลท์
  ดร. บุญเทียม พันธ์เพ็ง หัวหน้าโครงการ
  ดร. บุญเทียม พันธ์เพ็ง หัวหน้าโครงการ
 • การสกัดสารให้ความเผ็ดจากขิงด้วยตัวทำละลายอินทรีย์
  ผศ. ดร. พอใจ ถามากร หัวหน้าโครงการ
 • การใช้ประโยชน์ของลูกสำรองผงในอาหาร
  นส. ลำพึง พุ่มจันทร์ หัวหน้าโครงการ
 ปี 2550
 • การเพาะเลี้ยงแคลลัสหงอนไก่เพื่อสร้างสารเบต้าเลน
  อ. อพัชชา จินดาประเสริฐ หัวหน้าโครงการ
 • ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติความร้อนของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองระหว่าง
  การเก็บรักษา
  ดร.ระจิตร สุวพานิช หัวหน้าโครงการ
 • การปรับปรุงหัวเชื้อสำหรับหมักน้ำส้มสายชูจากไวน์ข้าว
  รศ. ดร. วราวุฒิ ครูส่ง หัวหน้าโครงการ
 • การเคลือบเซลล์โพรไบโอติกด้วยเจลบุกผสมเพคตินเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในโยเกิร์ต
  พร้อมดื่มพาสเจอไรส์
  ผศ. ดร. ศศิวิมล ชื่นอิ่ม อาเหม็ด หัวหน้าโครงการ
 • ผลของน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้งต่อการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษาเนื้อไก่มาริเนต
  ดร. วริพัสย์ อารีกุล หัวหน้าโครงการ
 • ผังความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
  ดร. กัลยาณี เต็งพงศธร หัวหน้าโครงการ
 • การวิเคราะห์ปริมาณไนไตรท์ตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยวิธีคัลเลอริเมตริกและ
  วิธีฟลูออริเมตริก
  นางสาว วันทนีย์ ช้างน้อย หัวหน้าโครงการ
 • การใช้เนื้อมะม่วงสุกเพื่อให้สีและกลิ่นรสในทอฟฟี่
  รศ. ดร. กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ หัวหน้าโครงการ
 • การวิเคราะห์ปริมาณมาลอนอัลดีไฮด์ในอาหารชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธีการกลั่นและสกัดในกรด
  ดร.ยุพร พืชกมุทร หัวหน้าโครงการ
 • ไข่ต้มหลอดเสริมผักพร้อมบริโภค
  ผศ. เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์ หัวหน้าโครงการ
 • การเปรียบเทียบสมการการสกัดโพลีฟีนอลระหว่างชารอยบอสกับชาเขียว
  ดร. กิตติชัย บรรจง หัวหน้าโครงการ
 • ผลของสารสกัดจากเปลือกมะม่วงที่มีผลต่อ Staphylococcus aureus ในครีมแอแคล์
  รศ.ดร. อดิศร เสวตวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิลดไขมัน
  รศ. ดร. วรรณา ตั้งเจริญชัย หัวหน้าโครงการ
 
 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคารเจ้าคุณทหาร ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel & Fax : (662) 329-8526-7