ข้อตกลงในการเรียน
      1. ก่อนทำการศึกษาบทเรียนในครั้งแรก ให้ท่านทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) เพื่อทดสอบระดับความรู้ของท่าน
      2. ต้องศึกษาบทเรียนทีละบทตั้งแต่บทที่ 1 - บทที่ 3 ตามลำดับ ไม่ควรจะเรียนข้ามบท และเมื่อเรียนจบในแต่ละบท ต้องทำแบบฝึกหัดท้ายบท ในแต่ละบทเพื่อทดสอบความรู้ ที่ได้จากบทเรียน
      3. เมื่อเรียนจบทั้ง 3 บทแล้ว ให้ทำการสอบประเมินผลรวม (Post-Test)เพื่อวัดความรู้ของท่าน ว่าได้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด ที่เรียนมาทั้งหมดมากน้อยเพียงใด
      
 เหมาะสำหรับ Internet Explorer เวอร์ชั่น 4.00 ขึ้นไป
ขนาดตัวอักษร Medium ความละเอียดหน้าจอที่ 800x600