รายชื่อความรู้เรื่องบัวในนิตยสาร วารสาร จุลสาร ที่พบในห้องสมุด มหาวิทยาลัยของรัฐ
วิธีใช้ : ท่านสามารถลิงค์ไปยังห้องสมุดแต่ละมหาวิทยาลัยได้โดยการคลิกที่ และเมื่อค้างเม้าส์ไว้ที่รูป จะปรากฎรายชื่อของมหาวิทยาลัยนั้นๆ
 
แหล่งข้อมูล
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
การทำนาบัว 
ทวีพงศ์ สุวรรณโร
จุลสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุด ม.วลัยลักษณ์

2. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร :
การปลูกบัวในน้ำลึก 
เสริมลาภ วสุวัต 
กสิกร ปีที่ 69, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ. 39), หน้า 20-27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
 
 
 
 
 

สืบค้นข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 
3. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร :
การปลูกบัวในภาชนะจำกัด : วิธีปลูกและการดูแลรักษา

บ้านและสวน ปีที่ 11, ฉบับที่ 124 (ธ.ค. 2529) , หน้า 168-173
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ชื่อบทความ :

ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
งานดอกไม้ประจำปี ครั้งที่ 16 : กล้วยไม้และดอกบัว Orchids and lotus : the 16th floral festival 
ชเนตตี ขุขันธ์ 
กินรี ปีที่ 17, ฉบับที่ 11 (พ.ย. 2543) ,หน้า 102-107
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร :
จงกลณี = Chongkolni   

วิมานเมฆ = Vimanmek ปีที่ 7, ฉบับที่ 37 (มิ.ย. -ก.ค. 2546) หน้า 118-120
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุด ม.แม่โจ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร :
ทำนาบัวไม่ต้องกลัวจน 
ประเสริฐ สองเมือง  
กสิกร ปีที่ 68, ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย. 38), หน้า 144-146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
 
 
 
 
 
 
 
7. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร :
ทำสระบัวบนเกาะกลางถนนสร้างความชื่นมื่นให้คนกรุง [จุลสาร]

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุดในเครือข่ายสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
นาบัวตัดดอก อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
กวินหาญ พลหาญ  
เคหการเกษตร ปีที่ 15, ฉบับที่ 11 (พ.ย. 34), หน้า 37-40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
 
 
 
 
 
 
 
9. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัว
กรมส่งเสริมการเกษตร 
เกษตรใหม่สีสันชีวิตไทย. ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 (ธ.ค. 2539) หน้า 36-39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุด ม.บูรพา

 
 
 
 
 
10. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัว
ทรดล
บ้านและสวน  ปีที่ 23, ฉบับที่ 271 (มี.ค. 2542) ,หน้า 116-117
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุด ม.บูรพา

 
 
 
 
 
11. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัว

ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 16, ฉบับที่ 9 (ก.ค. 2538), หน้า 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุด ม.แม่โจ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ชื่อบทความ :

ผู้แต่ง  :
วารสาร :
บัว : ราชินีแห่งท้องน้ำ = Lotus and water lily : the reigning queen over the water
มณิสรา ปิยานนท์
ผาสุก  ปีที่ 20, ฉบับที่ 116 (2540) , หน้า 32-36
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัว : ราชินีแห่งไม้น้ำ
เขียวขจี
บ้านและตกแต่ง  ปีที่ 10, เล่มที่ 118 (มี.ค. 2541) , หน้า 116-119
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร :
บัว : สัญลักษณ์และความงดงาม
ยุพดี เลื่อนฉวี
ชายคา  ปีที่ 7, ฉบับที่ 46 (ม.ค. 2538) , หน้า 20-23
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัว : หลากสีหลายพันธุ์ในวรรณคดีไทย
นิดา มีสุข
ปาริชาต 13,2 (ต.ค. 2543-มี.ค. 2544) ,หน้า 46-55
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒน

 
 
 
 

สืบค้นข้อมูล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
 
 

สำนักหอสมุด ม.บูรพา

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
16. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัว ราชินีแห่งไม้น้ำ
สหัส จันทนาอรพินท์ 
Advanced Thailand Geographic 4,33 (ก.ย.-ต.ค. 2541) ,หน้า107-118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุด ม.บูรพา

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
17. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัว ราชินีแห่งไม้น้ำ
เสริมลาภ วสุวัต 
ธรรมชาติและสัตว์เลี้ยง. ปีที่ 9 ฉบับที่ 84 (2540) ,หน้า 40-41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุด ม.บูรพา

 
 
 
 
 
18. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัว ราชินีแห่งไม้น้ำ

ธรรมชาติและสัตว์เลี้ยง ปีที่ 8 ฉบับที่ 73 (พ.ย. 2539) หน้า 39-40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุด ม.บูรพา

 
 
 
 
 
19. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัว ราชินีแห่งไม้น้ำ

ธรรมชาติและสัตว์เลี้ยง. ปีที่ 9 ฉบับที่ 78 (2540) หน้า 30-31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุด ม.บูรพา

 
 
 
 
 
20. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร :
บัว ราชินีแห่งไม้น้ำ

ธรรมชาติและสัตว์เลี้ยง. ปีที่ 9 ฉบับที่ 85 (2540) หน้า 28-29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุด ม.บูรพา

 
 
 
 
 
21. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร :
บัว สมุนไพรมีคุณค่า
วิทิต วัณนาวิบูล 
หมอชาวบ้าน   ปีที่ 8, ฉบับที่ 88 (ส.ค.29), หน้า 48-49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
 
 
 
 
 
 
 
22. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัว ราชินีแห่งไม้น้ำ
ราตรี ปั้นพินิจ 
โลกใบใหม่ ปีที่ 6, ฉบับที่ 62 (ส.ค. 37), หน้า 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
 
 
 
 
 
 
 
23. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวประดับ บัวสาย กับวิธีเพาะขยายพันธุ์ ข้อแนะนำจาก ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์ ที่บางพระ
มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 13 ฉบับที่ 269 (15 ส.ค. 2544) หน้า 38,40-41
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
24. ชื่อบทความ :

ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวประดับความงามหลายหลากถ่ายทอดจากประสบการณ์ : เริงศักดิ์ กลิ่นพยอม.
พานิชย์ ยศปัญญา
เทคโนโลยีชาวบ้าน  ปีที่ 13, ฉบับที่ 266 (1 ก.ค. 2544), หน้า 63-66
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวประดับเสน่ห์แรง งานปลูกยั่งยืน

เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 10 ฉบับที่ 177 ปักษ์หลัง ต.ค. 2540 หน้า 26,28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 
26. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวเป็นสมุนไพรได้ทั้งต้น
แสงไทย เค้าภูไทย
เกษตรพัฒนา ปีที่ (22)11 ฉบับที่ (257)127 ( พ.ค.2546 ) ,หน้า 58-62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุด ม.บูรพา

 
 
 
 
 
27. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร :
บัวผัน = Water-Lily
เริงศักดิ์ กลิ่นพยอม
วารสารศูนย์บางพระ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (ธ.ค. 2541- ก.พ. 2542) ,หน้า 4-6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
28. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวพืชยอดนิยมของไทย

สรุปข่าวธุรกิจ ปีที่ 23, ฉบับที่ 2 (ม.ค. 2535), หน้า 3-6
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุด ม.แม่โจ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวพืชเศรษฐกิจศักยภาพสูง สุกัญญา แพทย์ปฐม

วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (มี.ค. 2546) ,หน้า139-142
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
30. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวราชินี

มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน  ปีที่ 15 ฉบับที่ 316 (1 ส.ค. 2546)
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
31. ชื่อหนังสือ  :  
ผู้แต่ง        :  
เลข ISBN  :  
วารสาร         :
บัวราชินีแห่งไม้น้ำ
คณิตา เลขะกุล
9748902757
พิมพ์ครั้งที่ 1กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
 
 

สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
 
 
 
 
32. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัววิคตอเรีย
จำนง นิกรกิจ
บ้านและสวน ปีที่ 1, ฉบับที่ 10 (มิ.ย. 2520) : หน้า 76-79
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวส่งนอกอาชีพเพิ่มรายได้
พจมาลย์ ลาภลือชา 
ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2543),หน้า [1]-6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
34. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวสาย : สัญลักษณ์แห่งเยื่อใยและความลึก 
เดชา ศิริภัทร
หมอชาวบ้าน ปีที่ 17, ฉบับที่ 195 (ก.ค. 38), หน้า 48-50
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒน

 
 

สำนักหอสมุด ม.แม่โจ้

 
 

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
 
 
 
 
 
 
 
35. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวสาย...ไม้น้ำแสนสวย
จันคำ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีที่ 2, ฉบับที่ 25 (พ.ย.45) ,หน้า 83-84
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวหลวง
พเยาว์ เหมือนวงศ์ญาติ
ฉลาดบริโภค ปีที่ 19, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.37) ,หน้า 50-52
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวหลวง

วิทยาจารย์. ปีที่ 98 ฉบับที่ 9 (ธ.ค. 2542) ,หน้า 61-62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุด ม.บูรพา

 
 
 
 
 
38. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวหลวง

วิมาน  ปีที่ 8, ฉบับที่ 73 (พ.ค. 2539) ,หน้า 108-109
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวหลวง : คุณค่าควรคู่คนบูชา
เดชา ศิริภัทร
หมอชาวบ้าน ปีที่ 24 ฉบับที่ 283 (พ.ย. 2545) ,หน้า 50-52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นข้อมูล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
 
 

สำนักหอสมุด ม.บูรพา

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
40. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวหลวง = Royal Lilies 
จันทร์เจ้า
กินรี ปีที่ 19,ฉบับที่ 1 (ม.ค. 45) ,หน้า 110-112
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 

สืบค้นข้อมูล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวหลวง = The sacred lotus
นันท์ บุรณศิริ
กินรี  Vol. 14, no. 11 (Nov. 1997) ,หน้า 72-77
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวหลวง = The Sacred lotus
นันท์ บุรณศิริ 
กินรี ปีที่14, ฉบับที่ 11 (พ.ย. 2540) หน้า 72-80
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
43. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวหลวงตัดฝัก--ส่งออกเนเธอร์แลนด์
สุกัญญา แพทย์ปฐม
วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 27,ฉบับที่ 9 (ก.ย. 2546) หน้า147-152
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
44. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวหลวงพืชสมุนไพรที่มีคุณค่า
ดรุณ เพ็ชรพลาย
วารสารกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 16, ฉบับที่10-12 (ต.ค.-ธ.ค.2540) หน้า103-107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
45. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
บัวหลวง พฤกษชาติ พุทธบูชาเพื่อสตรีมีครรภ์
มูลนิธิสุขภาพไทย
มติชนสุดสัปดาห์ 22,1137(3-9 มิ.ย. 2545),82
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุดในเครือข่ายสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
ปทุมชาติบัวตัดดอกที่อนาคตยังสดใส 
สุเม อรัญนารถ  
ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ ปีที่ 41, ฉบับที่ 291 (ก.ย. 37), หน้า 30-32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
 
 
 
 
 
 
 
47. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
ปทุมชาติบัวตัดดอกที่อนาคตยังสดใส 
สุเม อรัญนารถ  
ปีที่ 41, ฉบับที่ 292 (ต.ค. 37), หน้า 30-32
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒน

 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
 
 
 
 
 

สืบค้นข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 
48. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
ประโยชน์ของสมุนไพรบัว
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 4 (2546) หน้า 10-11
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
ปลูกบัวเก็บไหลอาชีพเสริมของคนบ้านท่าข้าม

มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน 15,299 (15 พ.ย. 2545) 48-49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
50. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
ปลูกบัวบูชาพระ ทำรายได้ดี ไม่ต้องกลัวน้ำท่วม
"คุณบุญมา".
เกษตรพัฒนา ปีที่ 22 ฉบับที่ 254 ( ก.พ. 2546 ) หน้า 51-53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุด ม.บูรพา

 
 
 
 
 
51. ชื่อบทความ :


ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
ปางอุบล แหล่งรวมความรู้ : การปลูกเลี้ยงบัวประดับของไทย (ตอนจบ) หลากหลายความรู้ที่น่าสนใจเรื่องบัว
ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ 
มติชนเทคโนโลยีชาวบ้าน  ปีที่ 15, ฉบับ 317 (15 ส.ค. 2546) หน้า14,16,18
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
52. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
เปลี่ยนนาข้าวหันมาทำนาบัวขายได้ราคาดี [จุลสาร]

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุดในเครือข่ายสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
พับดอกบัวไว้บูชา 3
เกสรบัว
กัลยาณมิตร ปีที่ 16, ฉบับที่180 (ธ.ค. 2543) หน้า 76-77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
54. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
ไม้น้ำสวยรวยประโยชน์ชื่อ "บัว"
ระเบียบ โชติอำไพ
กสิกร ปีที่ 70, ฉบับที่1 (ม.ค.-ก.พ. 2540) หน้า 21-22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 

สืบค้นข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 
55. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
ราชินีแห่งไม้น้ำ : บัว กับ ดร.เสริมลาภ วสุวัต
เสริมลาภ วสุวัต
เอแอนด์ดี  ปีที่ 4, ฉบับที่ 39 (ส.ค. 2538) ,หน้า 130-133
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
รู้เรื่อง...บัวต้อนรับการประชุมบัวพืชเศรษฐกิจใหม่
สุกัญญา แพทย์ปฐม
เคหการเกษตร  ปีที่ 27,ฉบับที่ 7 (ก.ค.2546) ;หน้า 130-134,136
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
เรื่องบัว
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
มติชน  3 มิ.ย. 44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
 
 
 
 
 
 
 
58. ชื่อบทความ :

ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
ลานบัว ความสดใส บริสุทธิ์ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ดำรงค์ จุลถาวรทรัพย์
Focus Bangkok  ปีที่ 1, ฉบับที่ 4 (มิ.ย. - ก.ค. 2546) , หน้า 84-93
 
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
สมุนไพรจากดอกบัว
เอมี่
วิทยาจารย์ ปีที่ 96, ฉบับที่ 10 (ต.ค.40)  หน้า 118-120
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
สวนบัวนานาพันธุ์
ขวัญตา กังวาลวชิรธาดา,ปริญญา ชินโนรส
กสิกร ปีที่ 65, ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.35) หน้า 158-163
 
 
 
 
 
 

สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
สัมภาษณ์เกษตรกรทำนาบัวที่บางใหญ่ จ.นนทบุรี
สมัคร ยิ่งยง
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. ชื่อบทความ :
ผู้แต่ง  :
วารสาร  :
สายบัว : บัวสายกินอร่อยปลูกง่ายขายได้ราคา ซ้ำยังเป็นยาสมุนไพร
ทองคำ พันนัทธี
วัฒนธรรมไทย ปีที่34 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 2540)  หน้า 39-41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 


รายชื่อมหาวิทยาลัยรัฐที่มีข้อมูลความรู้เรื่องบัวในนิตยสาร วารสาร จุลสาร
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยมหิดล
7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน
8. มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16. มหาวิทยาลัยบูรพา
17. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
21. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์